Bản chất và vai trò của quản lý và quản lý giáo dục

Bản chất và vai trò của quản lý và quản lý giáo dục

1. Vai trò của quản lý và quản lý giáo dục

Quản lý là một tất yếu khách quan của mọi quá trình lao động xã hội. Nếu không thực hiện các chức năng và nhiệm vụ quản lý, không thể thực hiện được các quá trình hợp tác lao động, sản xuất, không thể khai thác, sử dụng có hiệu quả các yếu tố của lao động sản xuất.

Quản lý cần thiết đối với mọi phạm vi hoạt động trong xã hội (đơn vị sản xuất kinh doanh, gia đình, đơn vị dân cư, quốc gia, khu vực, toàn cầu)

Bản chất và vai trò của quản lý và quản lý giáo dục
Bản chất và vai trò của quản lý và quản lý giáo dục

– Vai trò của quản lý thể hiện trên các mặt:

+ Tạo ra sự thống nhất ý chí và hành động giữa các thành viên trong tổ chức. Chỉ có tạo ra sự thống nhất cao trong đa dạng thì tổ chức mới hoạt động có hiệu quả

+ Định hướng sự phát triển của tổ chức trên cơ sở xác định mục tiêu chung và hướng mọi nỗ lực của các cá nhân, tổ chức vào việc thực hiện mục tiêu chung

+ Phối hợp tất cả các nguồn lực của tổ chức (Nhân sự, vật lực, tài chính, thông tin,…) để đạt mục tiêu của tổ chức với hiệu quả cao

+ Giúp tổ chức thích nghi được với môi trường (luôn có sự biến đổi nhanh chóng) nắm bắt và tận dụng tốt hơn các cơ hội và giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của các nguy cơ từ môi trường

– Các yếu tố làm tăng vai trò của quản lý, đòi hỏi quản lý phải thích ứng:

+ Sự phát triển không ngừng của nền kinh tế (quy mô, cơ cấu, trình độ khoa học – công nghệ)

+ Cách mạng KH – CN đang diễn ra với tốc độ cao, quy mô rộng lớn. Muốn ứng dụng thành tựu KH – CN vào sản xuất và đời sống cần có chính sách và cơ chế quản lý phù hợp.

+ Trình độ xã hội và các quan hệ xã hội ngày càng cao đòi hỏi quản lý phải thích ứng (Trình độ học vấn, văn hóa, nhu cầu vật chất, tinh thần, tính dân chủ,…)

+ Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế đang diễn ra nhanh chóng đòi hỏi phải nâng cao trình độ quản lý và hình thành một cơ chế quản lý phù hợp để phát triển hiệu quả và bền vững.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, tiểu luận về ngành Quản lý giáo dục hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

2. Bản chất của quản lý và quản lý giáo dục

Quản lý là hoạt động dựa vào quyền uy của chủ thể quản lý Quyền uy của chủ thể quản lý thể hiện ở những yếu tố nào? Một cơ quan quản lý mạnh, một nhà quản lý giỏi phải hội đủ 4 yếu tố quyền uy:

– Quyền uy về tổ chức hành chính

– Quyền uy về kinh tế

– Quyền uy về trí tuệ

– Quyền uy về đạo đức

Quản lý là hoạt động chủ quan của chủ thể quản lý.Tại sao quản lý là hoạt động chủ quan của chủ thể quản lý?  Người quản lý phải có những tiêu chuẩn nào?

– Các quyết định quản lý được xây dựng và ban hành bởi những tập thể và cá nhân những người quản lý cụ thể. Vì vậy, hiệu quả của các quyết định quản lý tùy thuộc vào năng lực nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan vào điều kiện kinh tế – xã hội của chủ thể quản lý.

– Yêu cầu phải lựa chọn những người có đủ phẩm chất và năng lực tham gia quản lý.

Quản lý bao giờ cũng liên quan đến việc trao đổi thông tin và đều có mối liên hệ ngược Thông tin quản lý là gì? Những yêu cầu đối với thông tin quản lý?

– Quá trình quản lý là một quá trình thông tin, được tiến hành nhờ có thông tin

– Chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý bằng cách đưa ra thông tin điều khiển: mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết, quyết định,…

– Đối tượng quản lý định hướng hoạt động bằng cách tiếp nhận thông tin điều khiển của chủ thể quản lý

– Chủ thể quản lý phải thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện các quyết định của đối tượng quản lý thông qua các thông tin phản hồi (mối liên hệ ngược). Quá trình quản lý thường bị đổ vỡ vì các luồng thông tin phản hồi bị ách tắc (bóp méo, cắt xén, ngăn chặn,…)

Quản lý là một khoa học, một nghệ thuật, một nghề Tại sao nói quản lý là một khoa học, một nghệ thuật, một nghề?

– Quản lý là một khoa học

+ Có đối tượng NC, PP luận NC,

+ Quan điểm và tư duy hệ thống, tôn trọng quy luật khách quan, lý luận gắn với thực tiễn.

– Quản lý là một nghệ thuật

+ Phụ thuộc vào tài năng, kinh nghiệm, sự mẫn cảm của nhà quản lý,

+ Bao gồm nghệ thuật sử dụng PP, công cụ quản lý, nghệ thuật dùng người, nghệ thuật giao tiếp, ứng xử,…

– Quản lý là một nghề:

+ Cần phải được đào tạo,

+ Nhà quản lý cần có niềm tin và lương tâm nghề nghiệp.

Tham khảo thêm:

Những tồn tại, yếu kém chung của nền giáo dục

Những thành tựu của giáo dục – đào tạo ở nước ta trong thời gian qua

Leave a Reply

Your email address will not be published.