Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hiệu quả về tài chính

* Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận

Khi xem xét đánh giá hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp, ngư­ời ta thường quan tâm trư­ớc hết tới lợi nhuận. Lợi nhuận là đại lượng tuyệt đối, là mục tiêu và là thước đo chủ yếu để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

làm luận văn

thuê viết chuyên đề

Chỉ tiêu lợi nhuận

Chỉ tiêu này được tính toán theo công thức:

              P = D – (Z +TH + TT)

Trong đó:   P: Lợi nhuận của doanh nghiệp trong 1 kì kinh doanh

                  D: Doanh thu tiêu thụ trong 1 kì kinh doanh

                      Z: Giá thành sản phẩm trong 1 kì kinh doanh

                      TH: Các loại thuế phải nộp sau mỗi kì

                   TT: Các loại tổn thất sau mỗi kì kinh doanh

Khi lợi nhuận càng lớn thì doanh nghiệp làm ăn càng có lãi. Tuy nhiên bản thân chỉ tiêu lợi nhuận chưa biểu hiện đầy đủ hiệu quả kinh doanh. Bởi lẽ ch­a biết đại  lượng ấy được tạo ra từ nguồn lực nào và do đó phải so sánh kết quả ấy với chi phí tương ứng để tìm đư­ợc mối t­ơng quan của kết quả và hoạt động tạo ra kết quả đó. Trong hoạt động sản xuất ở một doanh nghiệp liên doanh cũng như các hoạt động kinh doanh của các công ty khác người ta so sánh với chi phí và vốn kinh doanh với doanh thu để phản ánh hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

        Ngoài ra, chỉ tiêu doanh thu khi so sánh giữa các kỳ hay các năm với nhau cũng là tiêu chí phản ánh hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Tỉ suất lợi nhuận: người ta th­ường hay sử dụng chỉ tiêu doanh lợi để biểu hiện mối quan hệ lợi nhuận và chi phí kinh doanh thực tế hoặc lợi nhuận với nguồn tài chính (vốn kinh doanh) để tạo ra nó đồng thời cũng thể hiện trình độ, năng lực kinh doanh của nhà nhà kinh doanh trong việc sử dụng các yếu tố đó.

– Tỉ suất lợi nhuận theo doanh thu

Đại l­ượng này cho biết cứ một đồng chi phí bỏ ra thu đ­ợc bao nhiêu đồng lợi nhuận.

2.Hiệu quả kinh tế – xã hội

Hiệu quả kinh tế – xã hội (hiệu quả kinh tế quốc dân) là sự đóng góp của chính doanh nghiệp vào xã hội nghĩa là mang lại các lợi ích công cộng cho xã hội như­: tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho ngân sách, tăng tích lũy ngoại tệ, tăng năng suất lao động, phát triển sản xuất, thay đổi cơ cấu kinh tế …

Giữa hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh tế xã hội (hiệu quả kinh tế quốc dân) có mối quan hệ nhân quả với nhau và tác động qua lại với nhau. Hiệu quả kinh tế quốc dân chỉ có thể đạt đư­ợc trên cơ sở hoạt động có hiệu quả của các doanh nghiệp. Mỗi một doanh nghiệp nh­ một tế bào của nền kinh tế hoạt động có hiệu quả sẽ góp phần vào hiệu quả chung của nền kinh tế. Ng­ược lại, tính hiệu quả của bộ máy kinh tế sẽ là tiền đề tích cực, là khung cơ sở cho mọi hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Đó chính là mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa bộ phận và toàn bộ. Tính hiệu quả của nền kinh tế xuất phát từ  tính hiệu quả của mỗi doanh nghiệp và nền kinh tế vận hành tốt là môi tr­ờng thuận lợi cho sự hoàn thiện của doanh nghiệp.

Vì vậy, trong hoạt động kinh doanh của mình các doanh nghiệp phải thư­ờng xuyên quan tâm đến hiệu quả kinh tế – xã hội, bảo đảm lợi ích riêng hài hoà với lợi ích chung. Về phía cơ quan quản lí với vai trò định hướng cho sự phát triên của nền kinh tế cần tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp có thể hoạt động đạt hiệu quả cao nhất trong khả năng có thể của mình.

Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế – xã hội bao gồm các chỉ tiêu sau:

  • Tăng thu ngân sách

Mọi doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải có nhiệm vụ nộp cho ngân sách nhà nước dưới hình thức là các loại thuế như thuế doanh thu, thuế lợi tức, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt… Nhà nước sẽ sử dụng những khoản thu

này để cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và lĩnh vực phi sản xuất, góp phần phân phối lại thu nhập quốc dân.

  • Tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động

Nước ta cũng giống như các nước đang phát triển, hầu hết là các nước nghèo tình trạng kém về kỹ thuật sản xuất và nạn thất nghiệp còn phổ biến. Để tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động và nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo lạc hậu đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự tìm tòi đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

  • Nâng cao đời sống người lao động

Ngoài việc tạo công ăn việc làm cho người lao động đòi hỏi các doanh nghiệp làm ăn phải có hiệu quả để góp phần nâng cao mức sống của người lao động. Xét trên phương diện kinh tế, việc nâng cao mức sống của người dân được thể hiện qua chỉ tiêu như gia tăng thu nhập bình quân trên đầu người, gia tăng đầu tư xã hội, mức tăng trưởng phúc lợi xã hội…

  • Tái phân phối lợi tức xã hội

Sự phát triển không đồng đều về mặt kinh tế xã hội giữa các vùng, các lãnh thổ trong một nước yêu cầu phải có sự phân phối lợi tức xã hội nhằm giảm sự chênh lệch về mặt kinh tế giữa các vùng. Theo quan điểm của các nhà kinh tế hiện nay, hiệu quả kinh tế xã hội còn thể hiện qua các chỉ tiêu: Bảo vệ nguồn lợi môi trường, hạn chế gây ô nhiễm môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế…

Các bài có thể xem thêm: khái niệm hiệu quả kinh doanhtín dụng ngân hàng là gìtín dụng tiêu dùng là gìHƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TỔNG QUANTIỀU LUẬN VÀ LUẬN VĂN

Leave a Reply

Your email address will not be published.