Đề cương luận văn Marketing cho hoạt động kinh doanh

Bài viết chia sẻ đề cương luận văn marketing cho hoạt động kinh doanh cho sinh viên tham khảo.

CHƯƠNG I: THỊ TRƯỜNG DU LỊCH LỮ HÀNH VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

VỀ GIẢI PHÁP MARKETING

1.1. THỊ TRƯỜNG DU LỊCH LỮ HÀNH

1.1.1. Quy mô của thị trường du lịch lữ hành

1.1.2. Sự cần thiết, vai trò của hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành và việc tiêu dùng của du khách

1.1.3. Tình hình cạnh tranh trên trên thị trường du lịch lữ hành

1.1.4. Đặc trưng của cầu trên thị trường du lịch

1.1.5. Các chức năng chi phối cầu của thị trường du lịch

1.1.6. Phân đoạn thị trường du lịch

1.2. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG MAKETING

1.2.1. Chính sách giá của từng tour du lịch

1.2.2. Chính sách khai trương quảng cáo các tour du lịch

1.2.3. Các dịch vụ đi kèm

1.2.4. Các loại Tour du lịch và đặc trưng của mỗi loại

1.2.5. Các chính sách hỗ trợ

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – ĐÔNG NAM Á

2.1. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – ĐÔNG NAM Á

2.1.1. Sự ra đời và phát triển

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi kinh doanh

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và điều hành của công ty

2.1.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

2.2.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường

2.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu

2.2.3. Một số đặc điểm của công ty ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của công ty

2.2.4. Thực trạng Marketing-mix của công ty

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH LỮ HÀNH

2.3.1. Những thành tựu của công ty

2.3.2. Một số tồn tại của công ty

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP MARKETING CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

3.1. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

3.1.1. Phương pháp nghiên cứu thị trường

3.1.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu

3.2. VỀ CÁC CHÍNH SÁCH

3.2.1. Về chính sách sản phẩm

3.2.2. Về quá trình dịch vụ

3.2.3 Xác định chi phí dịch vụ cho các chương trình du lịch

3.2.4. Chính sách phân phối

3.2.5. Về chính sách giao tiếp dịch vụ

3.2.6. Về đội ngũ con người

LỜI KẾT

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.