Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ ngành luật

Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ ngành luật

Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ ngành luật: Luận văn đảm bảo quyền bình đẳng giới trong Hôn nhân gia đình.

Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ ngành luật
Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ ngành luật

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA
PHỤ NỮ TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH………………………………..8
1.1. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản về lĩnh vực hôn nhân và gia đình …… 8
1.1.1. Khái niệm hôn nhân và gia đình………………………………………………………….. 8
1.1.2. Hôn nhân và gia đình là thiết chế cơ sở, đặc thù của xã hội ……………………. 9
1.1.3. Hôn nhân tạo nên các mối quan hệ, mang tính tự nguyện và bền vững,
hình thành trách nhiệm giữa vợ và chồng …………………………………………… 10
1.1.4. Gia đình có chức năng kinh tế, giáo dục và duy trì nòi giống ……………….. 11
1.1.5. Hôn nhân và gia đình chịu tác động của pháp luật và các yếu tố xã hội khác….. 13
1.2. Khái niệm bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân
và gia đình…………………………………………………………………………………….. 15
1.2.1. Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình………… 15
1.2.2. Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ về hôn nhân và gia đình trong
pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam ……………………………………………. 18
1.2.3. Biện pháp bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và
gia đình theo pháp luật …………………………………………………………………….. 34
1.3. Các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến quyền bình đẳng của phụ nữ ….. 38
1.3.1. Các yếu tố tích cực ………………………………………………………………………….. 38
1.3.2. Các yếu tố gây cản trở……………………………………………………………………… 41
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1……………………………………………………………………………..46

>>> Xem thêm: Lời mở đầu và đề cương chi tiết luận văn Luật

Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2.1. Những thành tựu cơ bản về Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ
nữ trong hôn nhân và gia đình……………………………………………………….. 48
2.1.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo đảm quyền bình
đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình ………………………………………. 48
2.1.2. Phát triển các tổ chức và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong lĩnh
vực hôn nhân và gia đình …………………………………………………………………. 52
2.1.3. Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về giới ………………… 57
2.1.4. Bảo vệ và nâng cao sức khoẻ sinh sản cho bà mẹ và trẻ em………………….. 58
2.1.5. Nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội………………………… 60
2.2. Những hạn chế chủ yếu về bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ
trong hôn nhân và gia đình ……………………………………………………………. 61
2.2.1. Sự bất cập trong hệ thống pháp luật về bảo đảm quyền bình đẳng của
phụ nữ trong hôn nhân và gia đình…………………………………………………….. 62
2.2.2. Bất binh đẳng về phân công lao động của công việc gia đình và công
việc sản xuất …………………………………………………………………………………… 66
2.2.3. Hạn chế về quyền sử dụng đất và sử dụng các nguồn lực sản xuất của
phụ nữ……………………………………………………………………………………………. 70
2.2.4. Hạn chế về chăm sóc sức khoẻ và sức khoẻ sinh sản …………………………… 72
2.2.5. Mất cân bằng giới tính khi sinh và sự ưa thích con trai ………………………… 74
2.2.6. Bạo lực gia đình ………………………………………………………………………………81
2.2.7. Tăng độ tuổi nghỉ hưu cho phụ nữ ……………………………………………………..85
2.2.8. Hôn nhân đồng giới và bà mẹ đơn thân ………………………………………………89
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2………………………………………………………………………………92

>> > Tham khảo thêm: Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn cử nhân Luật

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
3.1. Quan điểm cơ bản về bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong
lĩnh vực hôn nhân và gia đình…………………………………………………………94
3.2. Giải pháp bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân
và gia đình……………………………………………………………………………………..96
3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong
hôn nhân và gia đình ………………………………………………………………………..96
3.2.2. Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đảm bảo quyền
bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình ………………………………102
3.2.3. Tăng cường vai trò của các thiết chế xã hội về bảo đảm quyền bình
đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình ……………………………………..105
3.2.4. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quyền bình đẳng của phụ nữ trong
hôn nhân và gia đình ………………………………………………………………………113
3.2.5. Tăng cường và thiết lập hệ thống thu thập dữ liệu thống nhất và
khung kế hoạch, theo dõi và đánh giá; nghiên cứu về quyền bình đẳng
của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình ……………………………………………..117
3.2.6. Xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái……………………………………..120
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3…………………………………………………………………………….123
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………124
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………….126

Tham khảo thêm: https://www.reddit.com/user/Sambaby24/comments/9jaxub/gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_t%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%A1n_m%E1%BA%ABu_%C4%91%E1%BB%81_c%C6%B0%C6%A1ng_lu%E1%BA%ADn_v%C4%83n_th%E1%BA%A1c_s%C4%A9/

Leave a Reply

Your email address will not be published.