Khái niệm cho vay đối với doanh nghiệp

Trong nền kinh tế hàng hoá, trong cùng một thời gian luôn có một số người tạm thời thừa vốn, có vốn tạm thời nhàn rỗi và có nhu cầu cho vay. Bên cạnh đó luôn có một số người tạm thời thiếu vốn, có nhu cầu đi vay. Hiện tượng này làm nảy sinh mối quan hệ kinh tế mà nội dung của nó là vốn được dịch chuyển từ nơi tạm thời thừa sang nơi thiếu với điều kiện hoàn trả vốn và lãi tiền vay là lợi nhuận thu được do sử dụng vốn vay. Đây chính là quan hệ tín dụng hay nói cách khác là cho vay.

Khái niệm cho vay đối với doanh nghiệp
Khái niệm cho vay đối với doanh nghiệp

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

làm chuyên đề thuê

dịch vụ viết luận văn thuê

Khái niệm cho vay

Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc hoàn trả. Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ từ người sở hữu sang người sử dụng, sau một thời gian nhất định trả lại với một lượng lớn hơn (Phan Thị Cúc, 2005)

Tín dụng ngân hàng được hiểu là quan hệ vay mượn lẫn nhau theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi theo một thời gian nhất định, giữa một bên là NHTM và một bên là các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tín dụng, các NHTM khác. Tín dụng  là hoạt động quan trọng và có quy mô lớn nhất trong toàn bộ hoạt động của NHTM. Phần lớn vốn huy động được ngân hàng dùng để cho vay. Thu nhập từ hoạt động cho vay đóng góp lớn vào lợi nhuận của ngân hàng.

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”

“Cho vay đối với DNVVN tại NHTM là một hình thức cấp tín dụng theo đó NHTM giao cho DNVVN một khoản tiền đế sử dụng vào một mục đích nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.” (Tô Ngọc Hưng, 2009)

Cho vay khách hàng doanh nghiệp là loại cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Điều này không chỉ đúng với các nước đang phát triển mà còn đúng với cả những nước có thị trường tài chính phát triển. Cho vay doanh nghiệp chiếm khoảng 70% hoạt động cho vay của các ngân hàng.

Đặc điểm của cho vay đối với doanh nghiệp

        Hoạt động cho vay với khách hàng doanh nghiệp nói riêng có đặc điểm cơ bản sau:

        – Số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại NH chiếm tỷ trọng thấp, nhưng dư nợ cho vay doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay của NH.

        – Thông tin khách hàng có độ tin cậy hơn khách hàng cá nhân, hộ gia đình.

        – Đối tượng cho vay doanh nghiệp của NH rất ña dạng vì DN hoạt ñộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

        – Nhu cầu vay của doanh nghiệp thường rất lớn trong khi khả năng ñáp ứng về tài sản bảo ñảm nợ vay của DN có giới hạn.

        – Chi phí tổ chức cho vay doanh nghiệp thường cao hơn cho vay cá nhân, hộ gia đình.

Các bài viết có thể xem thêm:

an ninh mạng máy tính là gì

cơ sở dữ liệu là gì

Uml là gì

các biện pháp an toàn điện

Leave a Reply

Your email address will not be published.