Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục mần non

Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục mần non

Bài viết sau đây chúng tôi giới thiệu tới bạn mẫu đề cương chi tiết luận văn quản lý giáo dục mần non mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình làm luận văn, hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn quản lý giáo dục của chúng tôi.

Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục mần non: “Biện Pháp Phổ Cập Giáo Dục Mầm Non Cho Trẻ Em Năm Tuổi Ở Huyện Đồng Văn – Tỉnh Hà Giang”

Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục mần non
Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục mần non

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………. 1

1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………………………………. 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ………………………………………………………….. 3

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu …………………………………………………….. 3

3.1. Khách thể nghiên cứu……………………………………………………………………… 3

3.2. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………………… 3

4. Giả thuyết khoa học ………………………………………………………………………….. 3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài………………………………………………………….. 4

6. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………………… 4

6.1. Giới hạn đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………… 4

6.2. Giới hạn khách thể điều tra ……………………………………………………………… 4

7. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………………. 4

7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận…………………………………………….. 4

7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn………………………………………….. 4

7.3. Phương pháp bổ trợ………………………………………………………………………… 4

8. Cấu trúc luận văn ……………………………………………………………………………… 5

Tham khảo thêm: Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ……………………………………………….. 6

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu ……………………………………………………… 6

1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước ………………………………………………………………… 6

1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam ……………………………………………………………….. 6

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài…………………………………………………… 9

1.2.1. Giáo dục mầm non ………………………………………………………………………. 9

1.2.2. Phổ cập giáo dục ……………………………………………………………………….. 10

1.2.3. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ……………………………. 11

1.2.4. Biện pháp phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi………………………. 11

1.3. Những quy định pháp lý đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non ở Việt Nam …………………….. 11

1.3. Tầm quan trọng và ý nghĩa của phổ cập giáo dục mầm non ………………. 15

1.3.1. Tầm quan trọng của phổ cập giáo dục mầm non ……………………………. 15

1.3.2. Ý nghĩa của phổ cập giáo dục mầm non ……………………………………….. 17

1.4. Tính cấp thiết của phổ cập giáo dục mầm non đối với việc phát triển vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay

1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam …………… 20

1.6. Kinh nghiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi của các nước trên thế giới……….. 23

Kết luận chương 1 ………………………………………………………………………………. 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN ĐỒNG VĂN – TỈNH HÀ GIANG……………………………………. 27

2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế – xã hội, giáo dục của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ….. 27

2.1.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Đồng Văn………………………………………. 27

2.1.2. Tình hình kinh tế – xã hội của huyện Đồng Văn ……………………………. 28

2.1.3. Tình hình giáo dục hiện nay của huyện Đồng Văn…………………………. 30

2.2. Thực trạng công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn ……………………………. 39

2.2.1. Thực trạng công tác chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi ở huyện Đồng Văn …. 40

2.2.2. Thực trạng công tác phát triển trường lớp, huy động trẻ đến trường … 45

2.2.3. Thực trạng về nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục đối với các lớp mầm non 5 tuổi ở huyện Đồng Văn ………………………………………….. 50

2.2.4. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên mầm non ……………………………….. 53

2.2.5. Thực trạng công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học………………… 58

2.3. Nhận xét chung về thực trạng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn giai đoạn 2011-2014…… 62

2.3.1. Những thuận lợi và khó khăn………………………………………………………. 62

2.3.2. Đánh giá kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ở vùng đồng bào dân tộc huyện Đồng Văn ………………………………………… 67

2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế và một số bài học kinh nghiệm 72

Kết luận chương 2 ………………………………………………………………………………. 74

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN ĐỒNG VĂN – TỈNH HÀ GIANG …………………………………… 75

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ……………….. 75

3.2. Các biện pháp PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang …….. 76

3.2.1. Tăng cường phối hợp giữa Ban chỉ đạo PCGD với chính quyền địa phương trong công tác phổ cập giáo dục mầm non ………………………….. 76

3.2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ PCGDMN nhằm nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh và cán bộ làm công tác phổ cập giáo dục ………… 77

3.2.3. Làm tốt công tác huy động trẻ đến lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non nhằm đảm bảo phổ cập giáo dục bền vững …………………. 79

3.2.4. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tham gia công tác phổ cập giáo dục mầm non ………………………………… 82

3.2.5. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, bảo đảm ngân sách cho các lớp mầm non năm tuổi………… 84

3.2.6. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa gia đình với nhà trường và xã hội trong việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi … 86

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp …………………………………………………….. 87

3.4.1. Về khách thể điều tra………………………………………………………………….. 87

3.4.2. Kết quả khảo nghiệm các biện pháp …………………………………………….. 88

Kết luận chương 3 ………………………………………………………………………………. 93

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………………………………. 94

1. Kết luận …………………………………………………………………………………………. 94

2. Kiến nghị……………………………………………………………………………………….. 95

2.3. Đối với huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Văn ………… 96

2.4. Đối với các trường mầm non trên địa bàn huyện Đồng Văn………………. 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………..

PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: https://linkhay.com/link/2279320/mau-de-cuong-luan-van-quan-ly-giao-duc-man-non

Leave a Reply

Your email address will not be published.