MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI LÀM CHUYÊN ĐỀ, TIỀU LUẬN VÀ LUẬN VĂN

MỘT SỐ LƯU Ý CHUNG:

  1. KHÔNG được mô tả số liệu
  2. Khi phân tích số liệu ta chỉ phân tích xu hướng theo chiều ngang và chiều dọc bảng, đồng thời kết hợp chúng lại để chỉ ra cái được và cái chưa được (nguyên nhân => cơ sở đề xuất giải pháp)
  3. Số liệu: phù hợp, đầy đủ, chính thống (có đấu xác nhận của cơ quan hoặc báo cáo được kiểm toán trên website,…)
  4. Không header và footer
  5. KHÔNG COPPY
  6. Đề cương + số điện thoại gửi qua mail (tối 7 ngày nhận lại), bản nháp in bản giấy nộp tại tủ bộ môn (tối đa 14 ngày nhận lại)
  7. Đề cương sơ bộ: trình bày chương 1, 2 + chi tiết các chương sau + trình bày tài liệu tham khảo
  8. Đề cương chi tiết: chi tiết tới bảng số liệu (chưa phân tích chỉ mới bảng số liêu thôi)
  9. TUYỆT ĐỐI TRÌNH BÀY THEO QUY ĐỊNH CỦA KHOA (website)
  10. Không được trùng đề tài và số liệu phải thống nhất đối với các bạn thực tập tại một cơ quan.

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

dịch vụ viết chuyên đề thuê

viết thuê luận văn thạc sĩ luật

KẾT CẤU BÀI

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tầm quan trọng của vấn đề đang phân tích.

Ví dụ: “Đánh giá hoạt động huy động vốn của ngân hàng Đại Dương chi nhánh Cần Thơ”

Phải trả lời câu hỏi: Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tại ngân hàng Đại Dương chi nhánh Cần Thơ.

Chú ý: Không nên viết tắt.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1     Mục tiêu chung

Mục tiêu cốt lỗi của đề tài.

Ví dụ: Đánh gia hoạt động huy động vốn của ngân hàng Đại Dương chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014 nhằm đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn cho Ngân hàng.

1.2.2     Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu chính của đề tài.

Ví dụ: Mục tiêu cụ thể của đề tài là:

(1)  Phân tích thực trạng của hoạt động huy động vôn của ngân hàng Đại Dương chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014;

(2)  Đánh giá thực trạng hoạt động huy động vôn của ngân hàng Đại Dương chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014;

(3)  Đề xuất giả pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Đại Dương chi nhánh Cần Thơ.

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1     Không gian

Đề tài nghiên cứu tại ngân hàng Đại Dương chi nhánh Cần Thơ

1.3.2     Thời gian

      Thời gian số liệu: từ 2011 đến 06/2014

      Thời gian thực hiện đề tài: từ 02/8/2014 đến 02/10/2014

1.3.3     Nội dung

Phân tích và đánh giá hoạt động huy động vốn của Ngân hàng.

………….

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN

PHẦN NÀY BẮT BUỘC PHẢI CÓ NGUỒN TRÍCH DẪN TỪ TÀI LIỆU CHÍNH THỐNG: SÁCH, VĂN BẢN PHÁP LUẬT, BÁO/CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ CÓ UY TÍN, TỔNG HỢP CÁC SỰ KIỆN XÃ HỘI PHÁT SINH (ĐỀ TÀI CÓ SỬ DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG),…

NỘI DUNG CỦA PHẦN NÀY: Trình bày khung lý thuyết nghiên cứu (hệ thống hóa về lý luận các vấn đề có liên quan đến đề tài được chọn nghiên cứu để làm cơ sở cho phân tích thực tiễn).

Trình bày và thảo luận các khái niệm quan trọng nhất liên quan đến vấn đề nghiên cứu, các chỉ tiêu, công thức tính toán và ý nghĩa của các chỉ tiêu đo lường được sử dụng trong đề tài nghiên cứu (dựa vào các lý thuyết, nghiên cứu từ trước đến nay) giúp người đọc hiểu được nghiên cứu của tác giả.

Trích dẫn trong phần nội dung của bài viết là một trong những việc rất quan trọng trong các bài viết khoa học, báo cáo nghiên cứu, luận văn… Nếu sử dụng thông tin của người khác mà không ghi rõ nguồn trích dẫn thì thông thường gọi là đạo văn.

Tác giả của thông tin được trích dẫn trong bài được định nghĩa là cá nhân (một tác giả), tập thể (nhiều tác giả), các cơ quan tổ chức. Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả.

Tác giả là cá nhân: Trích dẫn tác giả người nước ngoài theo họ, đối với người Việt Nam ghi cả họ tên. Ví dụ: tên đầy đủ của tác giả và năm xuất bản là James Robert Jones (1992) thì ghi Jones (1992).

Tác giả là tổ chức: Nếu tổ chức đó có tên rất phổ biến thì có thể viết tắt. Nếu không thì ghi đầy đủ tên tổ chức.

Cách thức trích dẫn theo tiêu chuẩn của Harvard là hệ thống trích theo tác giả và năm xuất bản. Trích dẫn có hai hình thức: Trích trực tiếp và trích gián tiếp.

Trích dẫn trực tiếp: là trích dẫn nguyên văn, phải đảm bảo tính chính xác từ ngữ, định dạng của tác giả được trích dẫn. Nội dung trích dẫn đặt trong dấu ngoặc kép.

Trích dẫn gián tiếp: là sử dụng cụm từ, ý tưởng, kết quả hoặc đại ý của một vấn đề để diễn tả theo ý, cách viết của mình trong bài viết.

Nếu tên tác giả đặt ở đầu câu: thì đặt năm xuất bản, trang trong dấu ngoặc đơn (ví dụ: Cormack (1994, trang 32-33) phát biểu rằng “khi viết bài mà bài viết đó có các độc giả là giới chuyên môn học thuật đọc, người viết luôn luôn/lúc nào cũng phải nêu nguồn trích dẫn từ các công trình đã xuất bản”)

Nếu tác giả đặt ở cuối câu: thì đặt tên tác giả, năm xuất bản, trang trong dấu ngoặc đơn (ví dụ: Việc tham khảo và trích dẫn các tài liệu đã xuất bản là một đặt trưng của việc viết những bài cho đối tượng độc giả là những nhà chuyên môn học thuật (Cormack, 1994).

Tất cả các tài liệu được trích dẫn trong nội dung bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo với những thông tin chi tiết về tài liệu đó và ngược lại.

Cách ghi nguồn trích dẫn Ví dụ minh họa
Một tác giả:

Tên tác giả, năm xuất bản, trang

UNDP (2009, trang 25) nhận định …

… (UNDP, 2009, trang 25)

Hai tác giả:

Ghi cả hai tên tác giả, nối với nhau bằng chữ và hoặc chữ and (tiếng Anh)

Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008, trang 76) ….

… (Bellamy and Taylor, 1998, pp.40)

Nhiều hơn hai tác giả:

Chỉ ghi tên một tác giả hoặc chữ et al (tiếng Anh)

Võ Thành Danh và cộng sự (2005) …

… (Henderson et al., 1987, p.64)

Tác giả có nhiều hơn một tài liệu xuất bản trong năm:

Thì ghi thêm a,b,c đi kèm sau năm

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (2005a, 2005b) thu nhập bình quân đầu người….

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1 Phương pháp thu thập só liệu

2.2.1.1 Số liệu thứ cấp

Số liệu lấy từ đâu? Báo cáo gì? Thời gian nào? Ghi cụ thể, không ghi chung chung.

Ví dụ: Sô liệu thứ cấp được lấy từ phòng Huy động vôn của ngân hàng Đại Dương chi nhánh Cần thời tư 2011 đến 06/2014.

2.2.1.2 Số liệu sơ cấp

– Phương pháp chọn mẫu

– Xác định cỡ mẫu

– Địa bàn

– Phương pháp thu thập số liệu

2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu

– VIẾT THEO MỤC TIÊU CỤ THỂ

– MỤC TIÊU CỤ THỂ THƯ I: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GÌ? SỬ DỤNG ĐỀ LÀM GÌ (KẾT QUẢ KỲ VỌNG ĐẠT ĐƯỢC), SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO (CÁCH ÁP DUNG PHƯƠNG PHÁP VÀO ĐỂ PHÂN TÍCH).

Ví dụ: Mục tiêu 1: Sử dụng phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối và số tương đối để phân tích thực trạng huy động vốn thông qua các chỉ tiêu kinh tế: tiền gửi khách hàng, tiền gửi các tổ chức kinh tế, … (liệt kê hết)

TRÌNH BÀY PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC ÁP DỤNG THEO MỤC TIÊU.

– NẾU ĐỀ TÀI CÓ SỬ DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG THÌ:

Xây dựng mô hình nghiên cứu cho luận văn (ví dụ mô hình sự thỏa mãn của nhân viên, mô hình lòng trung thành của khách hàng…). Phần này sẽ trình bày chi tiết các giả thuyết cần kiểm định trong mô hình nghiên cứu. Các biến số trong mô hình phải được định nghĩa rõ ràng (cách thức đo lường và đơn vị tính).

……………

CHƯƠNG 3: THỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP HOẶC ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Những vấn đề được đề cập ở đây thì chương 2 phải có và giải quyết được các mục tiêu cụ thể.

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP (NHỮNG VẤN ĐỀ MÀ CƠ QUAN THỰC TẬP CÓ THỂ TỰ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC, YẾU TỐ CHỦ QUAN)

Chia thành nhiều nhóm giải pháp: giải pháp không cần nhiều nhưng phải trúng với phần phân tích thực trạng ở trên.

5.1 Đa dạng hóa sản phẩm huy động

– Cơ sở đề xuất giải pháp: Nguyên nhân, tồn tại được phân tích ở nội dung trước hoặc lợi thế/ bất lợi riêng bản thân Ngân hàng

Ví dụ: Lượng tiền gửi 06/2014 giảm là do các sản phẩm huy động còn chưa đáp ứng được nhu cầu cũng như sở thích của khách hàng.

– Giải pháp: giải quyết phần cơ sở đề xuất giải pháp

Ví dụ: Ngân hàng nên đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi như: CÁC SẢN PHẨM MỚI VỚI TÍNH NĂNG THÌ TÁC GIẢI GIỚI THIỆU.

……………

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1 KẾT LUẬN

Viết tuần tự kết quả nghiên cứu đạt được theo mục tiêu cụ thể và giới hạn của nghiên cứu nhưng không tách đoạn nhiều.

6.2 KIẾN NGHỊ

Những vấn đề bản thân cơ quan đang thực tập giải quyết được.

Ví dụ: Tăng trần lãi suất huy động => Kiến nghị đến NHNN …

TÀI LIỆU THAM KHẢO

XEM QUY ĐỊNH CỦA KHOA

Các bài viết có thể xem thêm: HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TỔNG QUAN , tín dụng ngân hàng là gì , an ninh mạng máy tính là gìcơ sở dữ liệu là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.